Tarieven ergotherapie

Ergotherapie wordt door iedere zorgverzekeraar volledig vergoed vanuit het basispakket. Per jaar worden de eerste 10 behandeluren vergoed. U heeft voor de therapie een verwijzing nodig van een arts. Het praktijktarief is  € 16.00 per 15 minuten. Het tarief voor aanhuistoeslag is € 24,00. Soms vergoed een zorgverzekeraar naast deze 10 behandeluren extra uren vanuit het aanvullende pakket voor advies aan de mantelzorg. 

Voorwaarden ergotherapie

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de ergotherapeut van praktijk Beter Thuis fysiotherapie en ergotherapie.
* Per jaar worden de eerste tien uur ergotherapie door iedere zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de basisverzekering is door de overheid een eigen bijdrage bepaald van 385 euro op jaarbasis.
* Extra uren ergotherapie moet u zelf bekostigen. Ons praktijk tarief voor ergotherapie is vastgesteld op € 16.00 per 15 minuten. De toeslag voor een huisbezoek is € 24,00 per keer. Op onze tarieven is geen BTW van toepassing. Tarieven en voorwaarden gelden vanaf 01-01-2019.
* Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de ergotherapeut zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt
* De declaraties van Beter Thuis Ergotherapie voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen in veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim en kan 5% administratiekosten in rekening worden gebracht.
* Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is Beter Thuis gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
* Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Beter Thuis gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten ( met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,00 alles exclusief omzetbelasting.
Privacy voorwaarden

Tarieven fysiotherapie

Beter Thuis hanteert de onderstaande praktijktarieven voor de aangeboden diensten. Als wij een contract met uw verzekeraar hebben afgesloten, dan gelden de tarieven die we met uw verzekeraar hebben afgesproken. Zie hieronder voor meer informatie over de vergoeding.

Zitting (=een behandeling van 30 minuten incl. administratietijd) € 32,-
Lange zitting voor patiënt met complexe en/of meervoudige zorgvragen oedeemtherapie/geriatriefysiotherapie € 48,-
Telefonisch consult € 15,-
Screening (via directe toegang fysiotherapie) € 18,-
Intake en onderzoek na screening € 48,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 48,-
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 60,-
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 32,-
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 26,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 22,-
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 16,-
Groepszitting van meer dan tien personen € 16,-
Toeslag voor uitbehandeling € 14,50
Inrichtingstoeslag € 14,50
Toeslag buiten reguliere werktijden (per 30 min.) € 6,-
Niet nagekomen afspraak, tenzij minimaal 24 uur van tevoren afgezegd 100%
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs
Eenvoudige, korte rapporten gratis
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 60,00

Voorwaarden fysiotherapie

Onze richtlijn voor de tijdsduur van de behandeling is 30 minuten. Bij vertraging van meer dan een half uur stellen wij u hiervan op de hoogte. Wij behandelen bij u thuis. U moet voor chronische aandoeningen en voor aan huis behandelingen een verwijzing hebben van uw behandelend arts met de reden voor de behandeling aan huis. Wij streven naar een vaste behandelaar. Bent u echter meer dan een jaar onder behandeling, dan rouleren wij van behandelaar. In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De fysiotherapeuten van Beter Thuis staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF (in het register Algemeen Fysiotherapeut of Geriatriefysiotherapeut). De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de Modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt (PDF-document) zoals overeengekomen door de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing. Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut, dan kunt u dat altijd eerst met uw behandelaar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing, dan bespreekt u het met de praktijkhouder. Verder zijn wij als praktijk aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF. Voor meer informatie kunt u uw behandelaar vragen naar de folder “Klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut?” of contact opnement met het KNGF (Postbus 248, 3800 AE Amersfoort; tel. 033-4672900).
Privacy voorwaarden

Vergoeding fysiotherapie in 2019

Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie?

Nee: u krijgt een rekening van de gegeven behandelingen van Beter Thuis en moet deze zelf betalen.

Ja: hoe vergoedt uw verzekering fysiotherapie; een aantal behandelingen zo ja hoeveel, of krijgt u een vaste som geld per jaar? In het laatste geval moet u bedenken, dat een behandeling aan huis duurder is dan een behandeling in de praktijk en dat u misschien een bepaald bedrag moet bijbetalen. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

  • Bepaalde chronische aandoeningen worden na de twintigste behandeling vanuit de basis-verzekering vergoed. Voor de basisverzekering wordt in 2018 een eigen bijdrage gerekend van € 385,00 euro. De eerste 20 behandelingen komen voor eigen rekening en kunnen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van chronische aandoeningen moet u in het bezit zijn van een verwijzing van de specialist met daarop:
    • de datum van de verwijzing/handtekening en stempel van arts-verwijzer
    • behandeling aan huis en de diagnose en reden van verwijzing

    Als u wilt weten welke diagnoses op de chronische lijst staan kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar, fysiotherapeut, of kijken op www.fysiotherapievergoeding.nl

  • Informeer voor aanvang van de behandeling naar de financiële consequenties van een behandeling aan huis door uw fysiotherapeut. U kunt uw verzekering voor informatie bellen of op internet de voorwaarden nakijken. Of u laat dat uw familie, mantelzorgers of verzorgende doen. Ook onze praktijk kan u informeren hierover.