PRAKTIJKAFSPRAKEN 2020
tarieven -verwijzing – kwaliteit – rechten – privacy – klachten
Op onze tarieven is geen BTW van toepassing. Tarieven en voorwaarden per 01-01-2020

Tarief per behandeling/zitting                                                                              € 38.00
Eenmalig fysiotherapeutisch consultonderzoek                                   € 60,00
Screening                                                                                                            € 18,00
Intake en onderzoek na screening                                                                € 41.00
Intake en onderzoek na verwijzing                                                              € 48,00
Aan huistoeslag / inrichtings-toeslag                                                            € 17.00
Toeslag buiten reguliere werktijden ( 30 min )                                             € 8.00
Oedeemtherapie                                                                                                € 44.00
Geriatrie fysiotherapie                                                                                     € 41.00
Lange zitting bij complexe zorg                                                                     € 48.00

* Niet nagekomen afspraken, tenzij bij afmelding binnen 24 uur, worden voor 100% berekend.
* Als wij meer dan een half uur later dan de afgesproken tijd arriveren stellen wij u hiervan op de hoogte.
* Werkgevers zijn bij de wet verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden. U wordt dan ook verzocht tijdens de therapie niet te roken.
* U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor eventuele materiële of persoonlijke gevolgschade die ontstaat door het gebruik van artikelen die wij u op proef uitlenen.
* U bent zelf verantwoordelijk voor het aangeven van een mogelijke niet reanimatie verklaring.
* Onze praktijk doet regelmatig mee aan onderzoek. Hiervoor worden geanonimiseerde gegevens aangeleverd aan onderzoeksinstanties. Als u bezwaar heeft tegen het aanleveren van uw gegevens dan kunt u dit aangeven aan de behandelend therapeut. Wij kunnen dan uw gegevens blokkeren.

De fysiotherapeuten van Beter Thuis staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister voor fysiotherapie en/of in het geriatrie-/oedeemregister.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Wij streven naar een vaste behandelaar. Bent u echter meer dan een jaar onder behandeling dan rouleren wij van behandelaar.

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt” van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)/Nederlands Patiënten Consumenten Platform. (op verzoek ter inzage)

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie. (op verzoek ter inzage)
Op al onze gegevens is het privacy reglement van toepassing.

Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut, dan kunt u dat altijd eerst met uw behandelaar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing dan bespreekt u het met de praktijkhouder. Wij zijn als praktijk aangesloten bij de klachtencommissie van de beroepsgroep, het KNGF.
Voor meer informatie kunt u uw behandelaar vragen naar de folder “klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut?” of neem contact op met het
KNGF; postbus 248, 3800 AE Amersfoort. Tel. 033-4672900 / www.kngf.nl

Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie, Sterrebos 35, 5344AN Oss, e-mail: info@beter-thuis.nl / www.beter-thuis.nl
Telefoon 0412-632169 Fax: 0412-797013
Aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie,, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie en Ergotherapie Nederland.

Betalingsvoorwaarden Beter Thuis fysiotherapie 2020

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut van Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie.
• De cliënt dient zelf bij zijn zorgverzekeraar te informeren of hij verzekerd is voor
fysiotherapie.
• Als de cliënt niet/of niet voldoende aanvullend verzekerd is voor fysiotherapie, dan krijgt de cliënt een nota met het tarief zoals aangegeven in de praktijkafspraken. Meestal wordt deze nota geïnd door de zorgverzekeraar.
• Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient u uiterlijk 24 uur voor de behandeling af te zeggen. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.
• De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen
in veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim en kan 5% administratiekosten in rekening worden gebracht.
• Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
• Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten ( met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,00 alles exclusief omzetbelasting.
• Rekeningnummer van Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie is: NL82RABO0336258100

Vergoeding fysiotherapie 2020

Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie?
Nee: u krijgt een rekening van de gegeven behandelingen van Beter Thuis en moet deze zelf betalen.
Ja: hoe vergoedt uw verzekering fysiotherapie; een aantal behandelingen?
Zo ja, hoeveel behandelingen?
Of krijgt u misschien een vaste som geld per jaar?
In het laatste geval moet u bedenken, dat een behandeling aan huis duurder is dan een behandeling in de praktijk en dat u misschien een bepaald bedrag moet bijbetalen. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.
• Bepaalde chronische aandoeningen worden vanaf de twintigste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed.
Voor de basisverzekering bestaat een eigen bijdrage van 385 euro. De eerste 20 behandelingen komen voor eigen rekening en kunnen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van chronische aandoeningen moet u in het bezit zijn van een verwijzing van de specialist met daarop:
-de datum van de verwijzing/handtekening en stempel van arts-verwijzer
-behandeling aan huis en de diagnose en reden van verwijzing
Als u wilt weten welke diagnoses op de chronische lijst staan kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar, fysiotherapeut, of kijken op http://www.nza.nl/1048076/1048155/Bijlage_bij_TB_CU_7132_01.pdf
• Onze praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.
• Informeer voor aanvang van de behandeling naar de financiële consequenties van een behandeling aan huis door uw fysiotherapeut. U kunt uw verzekering voor informatie bellen of op internet bij uw verzekeraar de voorwaarden van uw polis nakijken.
• Als u zonder tussenkomst van uw huisarts naar de fysiotherapeut gaat, moet de fysiotherapeut een “screenings- onderzoek” doen en deze met uw goedkeuring terug rapporteren naar de huisarts. Deze screening kost € 18,00. Dit bedrag gaat af van uw aanvullende verzekering voor fysiotherapie! Dit kan niet bij aan-huis-behandeling!