Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie respecteert de privacy van haar gebruikers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie  gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van haar klanten en houdt zich – zonder uitzondering – aan de wettelijke voorschriften op dit gebied. Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie conformeert zich aan de  wet persoonsgegevens. Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit privacy reglement zijn omschreven.

Dit privacy reglement is bedoeld om u te informeren over het beleid van Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy reglement.

  1. Wie is Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie

Beter Thuis is in 2001 gestart als een zorgvernieuwend initiatief om tegemoet te komen aan de wens van veel patiënten om – ondanks lichamelijke beperkingen – zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Hiervoor biedt Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie die het beste past bij de patiënt en zijn situatie en werkt zij samen met veel andere zorgverleners om dit te kunnen bereiken. De visie van onze praktijk is, dat de beperkingen in zelfredzaamheid die u thuis ondervindt, ook het beste thuis geoefend kunnen worden. Thuis bekijken we samen welke handelingen problemen opleveren en waarom, en hoe we deze kunnen oplossen. Soms kan dat zijn door training, maar soms is het verstandiger om de woonomgeving wat aan te passen of tijdelijk hulpmiddelen in te zetten. Ook kan het zijn dat we de mensen die voor u zorgen kunnen instrueren hoe ze met de beperkingen het beste om kunnen gaan. We trainen eerst thuis in uw eigen omgeving, daarna indien nodig, in de oefenruimte van de praktijk. Beter Thuis therapie  is  gespecialiseerd in de behandeling van complexe zorgvragen.

  1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor alle bezoekers van de website worden gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5). Als u zich op de website registreert om uzelf aan te melden voor therapie of om gebruik te kunnen maken van een van de diensten die Beter Thuis aanbiedt, kunnen daarnaast de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, roepnaam, straatnaam, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummers en e-mailadres. Deze gegevens worden, samen met uw IP-adres, verwerkt.

  1. Met welk doel verwerkt gegevens?

Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met u te onderhouden, zoals het versturen van een nieuwsbrief. Afmelden van een nieuwsbrief is altijd mogelijk via een afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of via info@beter-thuis.nl.

Als u het aanmeldingsformulier invult worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het opstarten van een behandeling fysiotherapie of ergotherapie. Op het patiënten aanmeldingsformulier worden gegevens verwerkt die nodig zijn om behandelingen te kunnen declareren bij een zorgverzekeraar. (naam/geb.datum/adres/woonplaats/huisarts/verwijzer/telefoonnummer/mailadres).Daarnaast kunnen gegevens worden gecombineerd en geanalyseerd voor marketingdoeleinden en voor het uitvoeren van statistisch onderzoek.

  1. Aan wie verstrekt Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie gegevens?

Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie. Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van (de activiteiten van) Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website. Zie verder bij punt 3 over het verstrekken van gegevens aan organisaties/overheden/zorgverzekeraars.

  1. Gebruik van cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie haar website en diensten afstemmen en optimaliseren op uw wensen. Om het recht van privacy van haar gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

  1. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie

De website bevat links naar websites van derden. Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

  1. Hoe beschermt Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie uw persoonsgegevens?

Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. U heeft ten allen tijde inzagerecht en recht op rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de betreffende verwerking of recht op bezwaar tegen verwerking van het overdragen van gegevens.
U heeft ook het recht om een verleende toestemming weer in te trekken. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.
Met verwerkers van gegevens worden verwerkersovereenkomsten afgesloten waarbij de verwerkende partij een privacy reglement aantoont die voldoet aan de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking ( AVG) norm.

  1. Kan dit privacy reglement worden gewijzigd?

Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie is gerechtigd de inhoud van de Privacy Reglement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan persoonlijk op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

  1. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie  dan kunt u dit kenbaar maken via info@beter-thuis.nl.