Deskundige therapie | Wat heeft Beter Thuis u nog meer te bieden? | Tarieven en voorwaarden

Deskundige adviezen en therapie

Iemhof hoofdingang praktijk Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie

De therapeuten van Beter Thuis bieden u:

 • Uitgebreide ervaring en deskundigheid in de behandeling van complexe problemen. Deze kunnen zijn ontstaan door bijvoorbeeld interne aandoeningen (hart en longproblemen of bij diverse vormen van kanker) neurologische aandoeningen (zoals een beroerte, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose of dementie) en orthopedische aandoeningen (reuma, uitgebreide artrose, osteoporose, amputaties) of bij psychische problematiek (depressies)
 • Gespecialiseerde behandeling voor ouderen (geregistreerde geriatrie fysiotherapie en oedeemtherapie).
 • Deskundig advies met betrekking tot verplaatsings- en tiltechnieken.
 • Advies en training  over inzet van hulpmiddelen
 • Adviezen over woningaanpassingen.
 • Begeleiding bij het optimaliseren van de aktiviteiten van het dagelijk leven.
 • Advies en training over deelname aan het verkeer. (fiets-,scootmobieltrainingen, advies alternatief vervoer).
 • Werkplekadviezen
 • Mantelzorg instructie. Wij ondersteunen mantelzorg (en zorg) met praktische adviezen. Zij zijn in onze visie een belangrijke pijler in de samenwerking om het Beter Thuis te krijgen….!!
 • Workshops Beter Thuis Samen Zorgen.

Wat onderscheidt  Beter Thuis van andere praktijken?

Hulpmiddelen

Beter Thuis kan deskundig advies en instruktie geven bij de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen. Vaak is de inzet van hulpmiddelen tijdelijk nodig om goed te kunnen revalideren.  U krijgt bij ons de mogelijkheid om hulpmiddelen tijdelijk te lenen of om hulpmiddelen (zoals b.v. een stok, grijphulp en aangepast bestek) uit te proberen. Mocht u het hulpmiddel langdurig nodig hebben en u bevallen, dan is het mogelijk om het via Beter Thuis aan te schaffen of aan te vragen. Beter Thuis therapie kan u vervolgens ondersteunen bij het aanvragen van hulpmiddelen bij uw zorgverzekeraar, AWBZ of WMO en u begeleiden in het woud van regelgeving. Thuiszorguitleen en leveranciers van thuiszorgartikelen waarmee wij nauw samenwerken zijn o.a. Able2 bv, Disporta, Medipoint, Doove , Lopital ,  Pantein, Technische Unie.

Consultaanvragen

U bent bij ons ook welkom voor eenmalige consultaanvragen betreffende (mobiliteits)problemen thuis of in een instelling. Een ergotherapeut kunt u consulteren voor het aanpassen van uw woning en leefomgeving. Voor dat laatste werken wij samen met partners uit de bouw.

Valpreventie

Mobiliteitsproblemen kunnen ook leiden tot valpartijen. Valpreventie is een speerpunt van onze praktijk. Ergotherapie en fysiotherapie kunnen een huisbezoek bij u doen met een op elkaar afgestemde screening en interventie met als doel immobiliteit op te heffen of te verminderen, de zelfstandigheid van de cliënt te herwinnen en een gezondheisbevorderende leefstijl te stimuleren. Wij beoordelen en trainen  kracht, balans, conditie, loop- en vervoersproblemen. We maken een analyse van valrisico en valangst. Omgevingsgerelateerde en gedragsmatige risicofactoren worden bij de behandeling betrokken. Wij werken in dit traject intensief samen met uw ander hulpverleners en bijvoorbeeld de valpoli van het ziekenhuis. Wij  bieden u een uitgewerkt Otago thuiswerk oefenprogramma om valincidenten bij ouderen te voorkomen

Preventief (re)activeren

Wij verzorgen op verzoek groepsgymnastiek. Andere mogelijkheden zijn fitness in verzorgingshuizen, valpreventie en valtrainingen voor mensen met afnemende zelfstandigheid. In samenwerking met het RIGOM ontwikkelden wij de cursus Beter Fit. Informatie hierover kunt u opvragen bij de praktijk.

Cursussen en workshops

In samenwerking met opleidings- en adviesbureau Transfers beLicht kan Beter Thuis u een cursus aanbieden met het oog op de vermindering van de fysieke belasting voor mantelzorgers en medewerkers in de gezondheidszorg. Voor een reductie van de belasting is het van belang dat werknemers in de gezondheidszorg kennis van, en inzicht en ervaring in de juiste til- en verplaatsingstechnieken krijgen. In deze cursus komen naast technieken die gebaseerd zijn op mechanische wetten uit onder meer anatomie en biomechanica, ook haptonomische aspecten aan de orde. Door middel van een goede benadering en uitnodiging worden de til- en verplaatsingshandelingen met meer respect voor de cliënt uitgevoerd en wordt fysieke overbelasting voorkomen. Voor mantelzorg en zorgvrager verzorgen wij in samenwerking met het RIGOM en Pantein de cursus Beter Thuis Samen Zorgen. (zie onder tabblad workshops)

Lezingen en trainingen

Wij kunnen voor u lezingen verzorgen die raakvlakken hebben met de vakgebieden fysiotherapie, ergotherapie en logopedie en diëtetiek bij complexe zorgvragen en ouderenzorg. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Blijvende balans bij het ouder worden
 • Een beroerte… hoe verder?
 • Neuropsychologische problemen na een beroerte
 • Beperkingen door de ziekte van Parkinson
 • Hoe om te gaan met (loop)hulpmiddelen
 • Omgaan met dementie
 • Behandeling van oedeem bij veneuze insufficiëntie
 • Veilig op pad met een rollator
 • Spraak- en slikproblemen
 • Omgaan met vermoeidheid
 • Valpreventie
 • Dieetadviezen bij ernstige COPD of kanker

Tarieven en voorwaarden fysiotherapie en ergotherapie

Tarieven ergotherapie

Ergotherapie wordt door iedere zorgverzekeraar volledig vergoed vanuit het basispakket. Per jaar worden de eerste 10 behandeluren vergoed. U heeft voor de therapie aan huis een verwijzing nodig van een arts. Het praktijktarief is  € 16,00 per 15 minuten. Het tarief voor aanhuistoeslag is € 24,00.

Tarieven fysiotherapie

Beter Thuis hanteert de onderstaande praktijktarieven voor de aangeboden diensten. Als wij een contract met uw verzekeraar hebben afgesloten, dan gelden de tarieven die we met uw verzekeraar hebben afgesproken. Zie hieronder voor meer informatie over de verrgoeding.

Zitting (=een behandeling van 30 minuten incl. administratietijd) € 32,-
Lange zitting voor patiënt met complexe en/of meervoudige zorgvragenOedeemtherapie/geriatriefysiotherapie € 48,-
Telefonisch consult € 15,-
Screening (via directe toegang fysiotherapie) € 16,-
Intake en onderzoek na screening € 48,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 48,-
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 60,-
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 32,-
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 28,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 20,-
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 16,-
Toeslag voor uitbehandeling € 14,50
Inrichtingstoeslag € 14,50
Toeslag buiten reguliere werktijden (per 30 min.) € 6,-
Niet nagekomen afspraak, tenzij minimaal 24 uur van tevoren afgezegd 100%
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs
Eenvoudige, korte rapporten gratis
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 60,00

Voorwaarden

Onze richtlijn voor de tijdsduur van de behandeling is 30 minuten. Bij vertraging van meer dan een half uur stellen wij u hiervan op de hoogte. Wij behandelen bij u thuis. U moet voor chronische aandoeningen en voor aan huis behandelingen een verwijzing hebben van uw behandelend arts met de reden voor de behandeling aan huis. Wij streven naar een vaste behandelaar. Bent u echter meer dan een jaar onder behandeling, dan rouleren wij van behandelaar. In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De fysiotherapeuten van Beter Thuis staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF (in het register Algemeen Fysiotherapeut of Geriatriefysiotherapeut). De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de Modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt (PDF-document) zoals overeengekomen door de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing. Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut, dan kunt u dat altijd eerst met uw behandelaar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing, dan bespreekt u het met de praktijkhouder. Verder zijn wij als praktijk aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF. Voor meer informatie kunt u uw behandelaar vragen naar de folder “Klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut?” of contact opnement met het KNGF (Postbus 248, 3800 AE Amersfoort; tel. 033-4672900).

Vergoeding fysiotherapie in 2019

Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie?

 • Nee: u krijgt een rekening van de gegeven behandelingen van Beter Thuis en moet deze zelf betalen.
 • Ja: hoe vergoedt uw verzekering fysiotherapie; een aantal behandelingen zo ja hoeveel, of krijgt u een vaste som geld per jaar? In het laatste geval moet u bedenken, dat een behandeling aan huis duurder is dan een behandeling in de praktijk en dat u misschien een bepaald bedrag moet bijbetalen. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar of bij onze praktijk.
 • Bepaalde chronische aandoeningen worden vanaf de twintigste behandeling vanuit de basis-verzekering vergoed. De eigen bijdrage voor de basisverzekering is in 2015 € 375,00. De eerste 20 behandelingen komen voor eigen rekening en kunnen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.
 • Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van chronische aandoeningen moet u in het bezit zijn van een verwijzing van de specialist met daarop:
  • de datum van de verwijzing/handtekening en stempel van arts-verwijzer
  • behandeling aan huis en de diagnose en reden van verwijzing

  Als u wilt weten welke diagnoses op de chronische lijst staan kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar, fysiotherapeut, of kijken op http://zorgvergoeding.com.

 • Onze praktijk is een pluspraktijk en voldoet derhalve aan alle kwaliteitseisenen. Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.
 • Informeer voor aanvang van de behandeling naar de financiële consequenties van een behandeling aan huis door uw fysiotherapeut. U kunt uw verzekering voor informatie bellen of op internet de voorwaarden nakijken. Of u laat dat uw familie, mantelzorgers of verzorgenden doen. Ook wij kunnen u informeren hierover.


online fysiotherapie check

In samenwerking met Hierhebikpijn.nl